PHÁP LÝ

Sự minh bạch trong mọi hành động của chúng tôi

Chúng tôi đảm bảo triển khai hoạt động quản trị doanh nghiệp hợp lý và biện pháp kiểm soát theo quy định trong tất cả các quy trình và bộ phận chức năng của chúng tôi.