NGÀY NGHỈ LỄ CỦA THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH

Thị trường cũng có ngày nghỉ lễ

Hãy xem ngày nghỉ lễ và thời gian bảo trì của thị trường năm 2024 bên dưới.

Tháng 6 năm 2024

Tất cả thời gian được trình bày theo giờ London (ngày nghỉ lễ có thể thay đổi).

Ký hiệu Loại dụng cụ Ngày Hiến pháp 05/06/2024 Ngày Quốc khánh 06/06/2024 07/06/2024 Ngày giỗ Vua / Lễ hội Tuyên Ng 06/10/2024 11/06/2024 Ngày 19 tháng 6 năm 2024 Đêm giữa mùa hè 21/06/2024
COFFEExx Commodity Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đã đóng Giờ bình thường
COTTONxx Commodity Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đã đóng Giờ bình thường
GCxx Commodity Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 19:30 Giờ bình thường
HGxx Commodity Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 19:30 Giờ bình thường
NGxx Commodity Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 19:30 Giờ bình thường
SIxx Commodity Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 19:30 Giờ bình thường
UKOILxx Commodity Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 18:15 Giờ bình thường
USCOCOAxx Commodity Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đã đóng Giờ bình thường
USOILxx Commodity Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 18:15 Giờ bình thường
CARBONxx Commodity Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
UKOILRoll Rolling Oil Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 18:15 Giờ bình thường
USOILRoll Rolling Oil Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 18:15 Giờ bình thường
AUS200xx Indices Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Khai trương muộn 08:10 Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
CHINA50xx Indices Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
DE40xx Indices Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 21:00 Giờ bình thường
ESP35xx Indices Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
FRA40xx Indices Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 21:00 Giờ bình thường
HK50xx Indices Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 20:00 Đã đóng Khai trương muộn 02:15 Giờ bình thường Giờ bình thường
SING30xx Indices Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
UK100xx Indices Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 21:00 Giờ bình thường
US30xx Indices Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 18:00 Giờ bình thường
US500xx Indices Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 18:00 Giờ bình thường
USDINDEXxx Indices Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
UT100xx Indices Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 18:00 Giờ bình thường
VIXxx Indices Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 16:30 Giờ bình thường
AUS200Roll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Khai trương muộn 08:10 Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
CHINA50Roll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
CHshares Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đã đóng Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
DE40Roll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 21:00 Giờ bình thường
ESP35Roll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EU50Roll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
FRA40Roll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 21:00 Giờ bình thường
HK50Roll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 20:00 Đã đóng Khai trương muộn 02:15 Giờ bình thường Giờ bình thường
JP225Roll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 18:00 Giờ bình thường
RUSS2000 Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 18:00 Giờ bình thường
UK100Roll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 21:00 Giờ bình thường
US30Roll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 18:00 Giờ bình thường
US500Roll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 18:00 Giờ bình thường
UT100Roll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 18:00 Giờ bình thường
VIXRoll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 16:30 Giờ bình thường
IT40Roll Indices Rolling Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
UKGILT Bond Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
BUND Bond Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
FX FX / Metals / Cryptos Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
XAG FX / Metals / Cryptos Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 19:30 Giờ bình thường
XAU FX / Metals / Cryptos Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 19:30 Giờ bình thường
XPT FX / Metals / Cryptos Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đóng cửa sớm 18:15 Giờ bình thường
EU Equities (Austria) Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EU Equities (Belgium) Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EU Equities (Denmark) Equities Đã đóng Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EU Equities (Finland) Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đã đóng
EU Equities (French) Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EU Equities (German) Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EU Equities (Ireland) Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EU Equities (Italy) Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EU Equities (Netherlands) Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EU Equities (Norway) Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EU Equities (Poland) Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EU Equities (Portugal) Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EU Equities (Spain) Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EU Equities (Sweden) Equities Giờ bình thường Đã đóng Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đã đóng
EU Equities (Switzerland) Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
UK Equities Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
US Equities Equities Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Đã đóng Giờ bình thường
Crypto Crypto Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EURGBPfuture FX Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
EURUSDfuture FX Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
GBPUSDfuture FX Futures Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường Giờ bình thường
Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi về Ngày nghỉ lễ của thị trường

Tôi có thể giao dịch khi thị trường đóng cửa không?

Không, bạn chỉ có thể mở (hoặc đóng) một vị thế khi thị trường mở cửa. Hầu hết các thị trường hoạt động theo giờ giao dịch ở New York (9:00 - 17:00 giờ miền Đông) nhưng ngày và giờ giao dịch của thị trường cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ hoặc các sự kiện văn hóa và chính trị xã hội khác.

Hãy luôn lập kế hoạch trước cho những ngày thị trường đóng cửa sắp tới để đảm bảo giao dịch của bạn diễn ra suôn sẻ và tất cả các khoản phí chuyển hạn tiềm tàng đều được xem xét trước.

Thị trường Forex mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

Thời gian trên MT4 (hoặc MT5) được hiển thị là Giờ Đông Âu (EET).

Trong thời gian áp dụng Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, giờ EET sớm hơn 3 giờ so với Giờ chuẩn Greenwich (GMT +3). Trong thời gian áp dụng Giờ chuẩn (Mùa đông), giờ EET sớm hơn 2 giờ so với giờ GMT (GMT +2).

Thời điểm kết thúc ngày giao dịch của chúng tôi luôn trùng với thời điểm thị trường đóng cửa ở New York.

Kim loại quý hoạt động theo giờ giao dịch tương tự như ngoại hối và có thêm giờ nghỉ hằng ngày vào lúc 21:00-22:00 giờ GMT trong thời gian áp dụng BST (Giờ mùa hè của Anh) và 22:00-23:00 giờ GMT trong thời gian áp dụng DST (Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày).

Rất tiếc là không. Giao dịch chỉ có thể được thực hiện trong giờ thị trường mở - nhưng thị trường sẽ tiếp tục biến động 24 giờ/7 ngày. Một số nhà giao dịch thích sử dụng lệnh cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro, luôn kiểm tra phí chuyển hạn và ngày đáo hạn hợp đồng trước khi đặt lệnh giao dịch để đảm bảo chúng diễn ra theo đúng kế hoạch.

Có, chúng tôi cung cấp dịch vụ phòng ngừa rủi ro không cần ký quỹ trong đó mọi vị thế có phòng ngừa rủi ro đều được đặt thành ‘không’. Điều này có nghĩa là bạn không cần ký quỹ để duy trì vị thế mà sẽ hiển thị vị thế ròng của bạn bằng 0. Dịch vụ này cho phép bạn hưởng lợi từ số vốn khả dụng nhiều hơn, nhưng nó cũng có thể gây ra rủi ro như kích hoạt các sự kiện 'gọi ký quỹ' hoặc 'ngưng giao dịch' khi mức chênh lệch đột ngột nới rộng (ví dụ: trong thời gian công bố tin tức).

Vui lòng xem xét phí chuyển hạn vào cuối tuần trong kế hoạch tài chính của bạn vì các vị thế có phòng ngừa rủi ro không cần ký quỹ không phải là không có phí qua đêm - trừ khi bạn đang giao dịch trên tài khoản miễn phí qua đêm.

Chi phí tài chính cho giao dịch CFD của bạn được gọi là 'phí qua đêm'. Đây là tiền lãi phải trả tùy thuộc vào kích thước của vị thế và việc giữ vị thế sau 20:45 giờ GMT. Đối với CFD chỉ số, mọi điều chỉnh cổ tức đã phát hành cũng được bao gồm trong phí qua đêm.

Công thức tính chi phí tài chính như sau:

Giá đóng cửa của chỉ số * lãi suất / 100 / Số ngày +/- Cổ tức * Khối lượng giao dịch.

Hãy chú ý đến các vị thế còn mở vào Thứ Sáu. Nếu bạn giữ một vị thế vào cuối tuần, phí qua đêm sẽ bị nhân 3 vì bạn sẽ không thể đóng một vị thế cho đến khi thị trường mở cửa vào sáng Thứ Hai.

Để tránh phí qua đêm, hãy đảm bảo đóng mọi vị thế còn mở trước 20:45 giờ GMT.

Xem trang Phí tài chính của chúng tôi.

Còn nhiều điều nữa để khám phá

All CFD Products Hero

Sản phẩm

Duyệt tìm các sản phẩm ngoại hối, chỉ số, tiền mã hóa, hàng hóa, cổ phiếu và CFD ETF.

All Platforms Prefooter

Nền tảng

Tìm nền tảng giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn – chúng tôi cung cấp MT4 và MT5.

All Accounts

Tài khoản giao dịch

Giao dịch với phí hoa hồng bằng không và yêu cầu tiền nạp thấp.