NGÀY ĐÁO HẠN GIAO DỊCH

Lưu những ngày này

Lên kế hoạch cho giao dịch của bạn khi nắm rõ thời điểm mở hợp đồng mới hoặc đáo hạn hợp đồng hiện tại.

NGÀY ĐÁO HẠN SẮP TỚI

Ngày đáo hạn hợp đồng hiện tại

Tất cả thời gian ghi ở bảng bên dưới là theo múi giờ London. Hai ký tự cuối cùng là để chỉ tháng và năm liên quan, tức là: Tháng 1 (F), Tháng 2 (G), Tháng 3 (H), Tháng 4 (J), Tháng 5 (K), Tháng 6 (M), Tháng 7 (N), Tháng 8 (Q), Tháng 9 (U), Tháng 10 (V), Tháng 11 (X), Tháng 12 (Z), 2024 (4). Vui lòng lưu ý: không phải lúc nào mã hợp đồng cũng khớp với các ký tự của tháng đáo hạn.

Ngày đáo hạn hợp đồng hiện tại Thời gian giao dịch gần nhất (NN/TT/NNNN) Loại công cụ tài chính
BUNDU4 05/09/2024 16:15 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
CARBONU24 26/12/2024 16:15 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
COFFEEU4 20/08/2024 18:25 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
COTTONZ4 20/11/2024 19:15 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
GCQ4 29/07/2024 18:30 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
GILTU4 28/08/2024 16:15 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
HGU4 28/08/2024 18:00 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
NGQ4 25/07/2024 19:30 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
SIU4 28/08/2024 18:25 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
UKOILU4 30/07/2024 19:30 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
UKOILV4 29/08/2024 19:30 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
USCOCOAU4 22/08/2024 18:30 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
USOILQ4 18/07/2024 19:30 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
USOILU4 15/08/2024 19:30 Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại
AUS200U4 18/09/2024 21:00 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
CHINA50N4 30/07/2024 09:30 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
DE40U4 20/09/2024 12:00 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
ESP35N4 19/07/2024 15:15 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
EURGBPfutureU4 12/09/2024 22:00 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
EURUSDfutureU4 12/09/2024 22:00 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
FRA40N4 19/07/2024 15:00 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
GBPUSDfutureU4 12/09/2024 22:00 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
HK50N4 30/07/2024 08:45 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
SING30N4 30/07/2024 10:10 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
UK100U4 20/09/2024 10:00 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
US30U4 19/09/2024 21:00 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
US500U4 19/09/2024 21:00 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
USDINDEXU4 13/09/2024 20:00 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
UT100U4 19/09/2024 21:00 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
VIXN4 17/07/2024 14:00 Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại
SÀN MÔI GIỚI TOÀN CẦU

Bắt đầu giao dịch trực tuyến với Equiti

CÁC HỢP ĐỒNG SẮP TỚI

Ngày giao dịch hợp đồng tương lai

Tất cả thời gian ghi ở bảng bên dưới là theo múi giờ London. Hai ký tự cuối cùng là để chỉ tháng và năm liên quan, tức là: Tháng 1 (F), Tháng 2 (G), Tháng 3 (H), Tháng 4 (J), Tháng 5 (K), Tháng 6 (M), Tháng 7 (N), Tháng 8 (Q), Tháng 9 (U), Tháng 10 (V), Tháng 11 (X), Tháng 12 (Z), 2024 (4). Vui lòng lưu ý: không phải lúc nào mã hợp đồng cũng khớp với các ký tự của tháng đáo hạn.

Ngày giao dịch hợp đồng tương lai Thời gian giao dịch lần đầu tiên (NN/TT/NNNN) Loại công cụ tài chính
BUNDZ4 29/08/2024 07:00 Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo
CARBONU25 20/12/2024 16:15 Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo
COFFEEZ4 14/08/2024 18:25 Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo
COTTONH5 14/11/2024 19:15 Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo
GCZ4 23/07/2024 18:30 Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo
GILTZ4 27/08/2024 08:00 Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo
HGZ4 22/08/2024 18:00 Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo
NGU4 19/07/2024 19:30 Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo
SIZ4 22/08/2024 18:25 Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo
UKOILX4 31/07/2024 19:30 Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo
USCOCOAZ4 16/08/2024 18:30 Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo
USOILV4 19/07/2024 19:30 Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo
AUS200Z4 11/09/2024 21:00 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
CHINA50Q4 23/07/2024 10:00 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
DE40Z4 13/09/2024 12:00 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
ESP35Q4 12/07/2024 15:15 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
EURGBPfutureZ4 12/09/2024 22:00 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
EURUSDfutureZ4 12/09/2024 22:00 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
FRA40Q4 12/07/2024 15:00 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
GBPUSDfutureZ4 12/09/2024 22:00 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
HK50Q4 25/07/2024 18:45 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
SING30Q4 23/07/2024 10:40 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
UK100Z4 13/09/2024 10:00 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
US30Z4 12/09/2024 21:00 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
US500Z4 12/09/2024 21:00 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
USDINDEXZ4 06/09/2024 20:00 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
UT100Z4 12/09/2024 21:00 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo
VIXQ4 10/07/2024 14:00 Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo

Còn nhiều điều nữa để khám phá

All CFD Products Hero

Sản phẩm

Duyệt tìm các sản phẩm ngoại hối, chỉ số, tiền mã hóa, hàng hóa, cổ phiếu và CFD ETF.

All Platforms Prefooter

Nền tảng

Tìm nền tảng giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn – chúng tôi cung cấp MT4 và MT5.

All Accounts

Tài khoản giao dịch

Giao dịch với phí hoa hồng bằng không và yêu cầu tiền nạp thấp.